English   Pусский    Eesti keel    Français    العربية    Svenska   Español   Deutsch   Türkçe   Kurdish    中文

Kaakonkulman Kulttuurimylly ry:n säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Kaakonkulman Kulttuurimylly ry ja sen kotipaikka on Kotka.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Kotkan seudulla asuvien maahanmuuttajien integrointia suomalaiseen yhteiskuntaan, vaikuttaa positiivisesti maahanmuuttajien ja kantaväestön väliseen vuorovaikutukseen, etniseen ilmapiiriin ja suvaitsevaisuuteen sekä edistää maahanmuuttajatyötä tekevien eri tahojen verkottumista.


Edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:


 • vaikuttaa maahanmuuttajien asemaan tekemällä siihen liittyviä aloitteita ja esityksiä
 • ylläpitää voittoa tavoittelematta monikulttuurista toimintakeskusta ja vuokraa sitä varten sopivia tiloja
 • järjestää koulutusta ja harjoittaa tiedotustoimintaa
 • aktivoi ohjaamalla ja neuvomalla kotoutumista, omaehtoista järjestäytymistä ja yhteisöllistä toimintaa
 • auttaa neuvoin ja ohjein maahanmuuttajia valvomaan omia oikeuksiaan työ- ja arkielämään liittyvissä kysymyksissä;
 • tekee aloitteita maahanmuuttajille suunnattavien palvelujen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi;
 • ylläpitää työpaja- ja kerhotoimintaa maahanmuuttajille sopeutumisen ja työllistymisen edistämiseksi.
 • järjestää kunto- ja terveysliikuntaa
 • tarjoaa liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyiltään ja kulttuuritaustaltaan erilaisille ihmisille
 • järjestää harjoitus- ja valmennustoimintaa, ohjaustoimintaa ja kilpailutoimintaa
 • edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia, huvitilaisuuksia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa, julkaisutoimintaa tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.


Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville.


Toimintansa toteuttamista varten yhdistys voi palkata tarvittavan määrän työntekijöitä tai hankkia asiantuntijapalveluita.


3. Jäsenet


Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.


Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus pitää jäsenluetteloa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu


Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kevätkokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. Hallitus


Hallitukseen kuuluvat kahdeksi vuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitukseen valitaan 0 - 4 vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä.


Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen korkeintaan neljä (4) kertaa.


Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.


Puheenjohtajana voi toimia sama henkilö korkeintaan viisi (5) toimikautta yhtäjaksoisesti.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja projektiryhmät.


Hallitus laatii yhdistykselle taloussäännön päätösvaltaansa kuuluvista asioista.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Äänioikeus hallituksessa on vain puheenjohtajalla ja varsinaisilla jäsenillä sekä varajäsenellä, kun varsinainen jäsen on estynyt.


Hallituksen kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus toiminnanjohtajalla sekä muilla kokoukseen erikseen kutsutuilla yhteistyökumppaneilla.


Hallituksessa on oltava edustettuna vähintään kolme (3) eri kansallisuutta.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai yhdistyksen varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Toiminnanjohtaja voi kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.


8. Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.


Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.


Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, lehti-ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai julkisilla ilmoituksilla yhdistyksen ylläpitämän monikulttuurisen toimintakeskuksen ilmoitustaululla.


11. Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi seuraavalle toimikaudelle

6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja hallituksen varajäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.


Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Nämä voimassa olevat säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 20.09.2016 ja rekisteröity Suomen yhdistysrekisteriin 26.10.2016.


Viimeksi päivitetty 11.11.2016 10:05